انواع سامانه های خِبره تحلیل مالی

از آنجا که در داوریهای مختلف مالی عملاً هر چهار مرحله فرایند تصمیم گیری یعنی گردآوری داده ها ، انجام واکاوی، کسب بینش مشخص راجع به موضع و بالاخره تصمیم گیری دخالت دارد سامانه های خبره مرتبط با موضوع تحلیل مالی نیز بر پایۀ نوع کمکی که به مراحل مختلف فرایند تصمیم گیری می کنند به سه قلمرو تقسیم می شوند .

این سه قلمرو عبارتند از :

  1. کمک به کسب بینش یا بینش آفرین Insight facilitaing
  2. آسان سازی تصمیم گیری Decision facilitating
  3. تصمیم سازی Decision Making

نویسنده: عابد محمدی کوچکسرائی | چهارشنبه 1393/02/10 - 13:19

آخرین مطالب

» سیستم های خِبره ( پنجشنبه 1393/02/11 )
» تعریفی دیگر از سیستم های خِبره ( پنجشنبه 1393/02/11 )
» کاربردهاي و آینده سیستم خبره ( پنجشنبه 1393/02/11 )
» مراحل طراحی و نگهداري یک سیستم خبره ( پنجشنبه 1393/02/11 )
» چرخه حیات سیستم خبره ( پنجشنبه 1393/02/11 )
» مراحل ایجاد یک سیستم خبره ( پنجشنبه 1393/02/11 )
» ابزار های کمکی ساخت سیستم ( پنجشنبه 1393/02/11 )
» ابزارهاي توسعه سیستم خبره ( پنجشنبه 1393/02/11 )
» طراحی سیستمهاي خبره ( پنجشنبه 1393/02/11 )
» پیشگفتار ( چهارشنبه 1393/02/10 )
» تاریخچه ( چهارشنبه 1393/02/10 )
» حوزه‌های کاربرد ( چهارشنبه 1393/02/10 )
 
ADS

درباره ما